Is een ambtenaar het niet eens met het ontslagbesluit, dan heeft hij zes weken de tijd om bezwaar te maken bij het overheidsorgaan waar hij werkt. Bezwaar is een zogeheten interne procedure. Het hogere overheidsgezag heroverweegt het ontslagbesluit en neemt een beslissing op het bezwaar. Voordat u het ontslagbesluit door een rechter kunt laten toetsen, moet u éérst deze bezwaarprocedure doorlopen.

Belangrijk bij bezwaar ambtenarenrecht!
In een bezwaarschrift moet de ambtenaar aangegeven welke algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn geschonden. Vergeet u een punt, dan kunt u daar later niet meer op terugkomen. Een situatie die u makkelijk voorkomt door één van onze arbeidsjuristen in te schakelen. Zo zorgt u ervoor dat uw bezwaren goed en volledig geformuleerd zijn. Bel ons voor meer informatie 020-468 9114, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00.

Bezwaarschrift
In uw bezwaarschrift dient u goed gemotiveerd aan te geven waaróm u het niet eens bent met het ontslagbesluit. Een duidelijke formulering zorgt ervoor dat, behalve het bestuursorgaan, óók de vaak ingeschakelde adviescommissie uw standpunten begrijpt. Aangezien u recht heeft in uw bezwaar gehoord te worden, volgt in de regel een hoorzitting. Hier licht u mondeling toe waarom u het niet eens bent met het ontslag.

Ontslagbesluit
Op het ontslagbesluit is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Die bepaalt dat op een ontslagbesluit in bezwaar de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing zijn. Behoorlijk bestuur dicteert onder meer dat het ontslagbesluit:

  • Zorgvuldig voorbereid moet zijn.
  • Gemotiveerd en gebaseerd moet zijn op één van de ontslaggronden die in het rechtspositiereglement staan genoemd.
  • In een redelijke verhouding moet staan tot de redenen die voor het ontslag worden gegeven.
  • Uw belang als ambtenaar bij behoud van uw aanstelling zorgvuldig afweegt tegen het belang van het bestuursorgaan.

Gegrond, ongegrond of niet-ontvankelijk
Binnen het ambtenarenrecht kan uw bezwaar gegrond, ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard worden. Bij een gegrond verklaring ziet u uw bezwaar geheel of gedeeltelijk gehonoreerd en het ontslagbesluit herroepen of aangepast (bijvoorbeeld door de ontslagdatum te wijzigen). Is uw bezwaar ongegrond verklaard, dan blijft het ontslagbesluit gehandhaafd. Als uw bezwaar niet aan de formele eisen voldoet, bijvoorbeeld doordat het ongemotiveerd is of niet binnen zes weken is ingediend, kan het niet-ontvankelijk zijn. Het bezwaar wordt dan inhoudelijk niet behandeld.

Bezwaar afgewezen?
Bent u het met de beslissing op uw bezwaarschrift niet eens, dan kunt daar binnen zes weken beroep tegen instellen. Dit doet u bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Bel in dat geval voor advies 020-4689114, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00.
Of zie voor meer informatie ‘Beroep en hoger beroep ambtenarenrecht
.