Als het overheidsorgaan afscheid van een ambtenaar wil nemen, maar daar niet één van de gebruikelijke ontslagredenen voor heeft, ligt een besluit tot ontslag wegens overige redenen voor de hand. Deze ontslaggrond zien we vaak als er een arbeidsconflict is ontstaan, zonder dat duidelijk is wie dit te verwijten valt. Regelmatig ook aangeduid als onverenigbaarheid van karakters.

Aan het ontslag op overige gronden gaan meestal onderhandelingen vooraf. Partijen maken dan afspraken over de voorwaarden van het ontslag. Daarbij is het voor de ambtenaar mogelijk om een ontslagvergoeding (gouden handdruk) te bedingen. De vergoeding en overige voorwaarden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Lees hierover meer bij ontslagvergoeding en afkoopregeling.

Bezwaar tegen ontslag ambtenaar bij overige redenen
Bezwaar maken tegen het ontslagbesluit? Dat is uw goed recht. Als ambtenaar heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Met een bezwaarschrift na deze termijn, kunt u het besluit niet meer aanvechten. Zie ook bezwaar ambtenarenrecht.

Zorg dat u juridisch sterk staat
In veel gevallen leidt een arbeidsconflict tot een onwerkbare arbeidssituatie. Om in een dergelijke situatie verstandig te handelen en niet uw rechtspositie te verzwakken, is het van belang om de juiste stappen te zetten. Om te voorkomen dat het arbeidsconflict uitmondt in ontslag, neemt u contact op met onze arbeidsjuristen. Bereikbaar op 020 – 468 91 14, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00.

 contact groen