De nieuwe ontslagvergoeding: Hoe zit dat eigenlijk?

Een zeer belangrijk punt in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is dat ontslagvergoeding niet meer wordt berekend door de ‘kantonrechtersformule’, maar is vervangen door de zogeheten ‘transitievergoeding’. Mr. John Koolmees praat ons bij.

Wat houdt dat in: transitievergoeding?

De transitievergoeding houdt in dat elke werknemer – die onvrijwillig door zijn of haar werkgever wordt ontslagen – recht heeft op de uitbetaling van een bepaald geldbedrag. De transitievergoeding mag worden gebruikt voor allerlei activiteiten om snel weer aan de slag te gaan.

De 2 voorwaarden voor een transitievergoeding

  1. De arbeidsovereenkomst moet tenminste 24 maanden hebben geduurd
  2. De arbeidsovereenkomst moet op initiatief van de werkgever zijn opgezegd (na verkregen toestemming van het UWV), door de kantonrechter zijn ontbonden of bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van tenminste 24 maanden niet zijn verlengd;

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van het aantal dienstjaren van de werknemer. Over de eerste 120 maanden van het dienstverband ontvangt de werknemer een zesde bruto maandsalaris voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Daarna een vierde  bruto maandsalaris voor elke periode van zes maanden dienstverband.

Uitzonderingen: oudere werknemers én kleine werkgevers

Werknemers van minimaal 50 jaar hebben voor de eerste 120 maanden dienstverband recht op een half maandsalaris voor elke zes maanden dat de werknemer – na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar – bij de werkgever in dienst is geweest. Dit leidt tot een hogere transitievergoeding.

Voor kleine werkgevers – minder dan 25 werknemers in dienst – geldt dat tot 1 januari 2020 dienstjaren van vóór 1 mei 2003 van de ontslagen werknemer buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de transitievergoeding. Dit leidt tot een lagere transitievergoeding.

contact groen

3 x geen recht op transitievergoeding

  1. Wanneer de werkgever in staat van faillissement is verklaard
  2. Wanneer aan de werkgever surseance van betaling is verleend
  3. Wanneer op de werkgever de schuldsanering natuurlijke personen van kracht is verklaard

Hoe zit het met de verwijtbaarheid van de werkgever?

Die speelt geen rol van betekenis meer bij het vaststellen van de hoogte van de transitievergoeding. Het gedrag of  houding van de werkgever, die hebben geleid tot het arbeidsgeschil en ontslag, is dus niet meer van invloed op de hoogte van de transitievergoeding.

4 voorbeelden van verwijtbaar handelen door werkgever

  1. Werkgever zegt arbeidsovereenkomst op zonder toestemming van het UWV
  2. Werkgever zegt arbeidsovereenkomst op in strijd met een opzegverbod (bijv. bij ziekte)
  3. Werkgever zegt arbeidsovereenkomst op terwijl sprake is van discriminatie van de werknemer
  4. Werkgever neemt andere werknemer in dienst, terwijl in de ontslagvergunning van het UWV de bepaling is opgenomen dat de ontslagen werknemer weer moet worden aangesteld bij voldoende werk

Tot slot

Als u wordt geconfronteerd met een ontslag, dan is het wijs een arbeidsjurist van het Juridisch Platform in te schakelen. Onze juristen kan u correct juridisch adviseren en bijstaan, en voor u bepalen of de hoogte van de transitievergoeding juist is, en of daarnaast u aanspraak kan maken op een billijke vergoeding.

contact groen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *