Wederzijds Goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden: de ideale oplossing

In een ideale wereld gaan werknemer en werkgever bij ontslag als ‘vrienden’ uit elkaar. Je wordt het eens over de voorwaarden, schudt elkaar de hand en loopt met opgeheven hoofd de voordeur uit. Hoe kom je tot zo’n overeenkomst?

Overal waar mensen samenwerken, kan een arbeidsgeschil ontstaan. In de praktijk ligt de oorzaak of bij de werknemer, bijvoorbeeld door slecht functioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, of in niet persoonlijke omstandigheden, zoals een reorganisatie.

Zo’n arbeidsgeschil wordt op twee manieren opgelost, namelijk door het voeren van een ontslagprocedure (hier lees je er alles over) of de arbeidsovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd.

Wat is dat eigenlijk, beëindiging ‘met wederzijds goedvinden’?

Een arbeidsovereenkomst kent twee partijen: de werkgever en de werknemer. Het is juridisch mogelijk dat beide partijen afspreken om onder bepaalde voorwaarden de arbeidsovereenkomst onderling te beëindigen. We noemen dit met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst stopzetten of beëindigen.

De tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraken, waaronder de ontslagdatum, worden vervolgens in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst neergelegd. Hiermee kan de werknemer de WW-uitkering bij het UWV aanvragen.

Belangrijk: WW-uitkering veiligstellen

Het maakt in beginsel niet uit welke partij het initiatief tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst neemt. Echter, wanneer je als werknemer WW-rechten veilig wil stellen, dan moet de werkgever formeel het initiatief nemen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, wat ook duidelijk moet worden vermeld in de vaststellingsovereenkomst.

Een mondelinge afspraak over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is namelijk niet geldig.

contact groen

Alles uitonderhandelen

Door te onderhandelen bereiken werkgever en werknemer overeenstemming over de voorwaarden van het ontslag. Afspraken maak je over:

  • ontslagdatum (met inachtneming van de opzegtermijn)
  • de periode van op non-actiefstelling van de werknemer
  • de hoogte van de transitievergoeding of billijke vergoeding
  • een vergoeding voor scholing of outplacement
  • het uitoefenen van optierechten of andere financiële waarden
  • het meenemen van de bedrijfsauto
  • het verkrijgen van een positief luidend getuigschrift en goede referentie
  • de omvang van de eindafrekening van het dienstverband, bijvoorbeeld over de vakantie- en verlofaanspraken

Voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden

Het mag geen verrassing heten dat bij een ontslag met wederzijds goedvinden de voordelen ook wederzijds zijn. Voordeel voor de werkgever is dat er geen ontslagprocedure gevoerd hoeft te worden, wat loondoorbetaling, tijd en kosten bespaart.

Het voordeel voor de werknemer is dat op korte termijn zekerheid wordt verkregen over de oplossing van het arbeidsgeschil. Daarbij neemt de werkgever vaak de kosten van de inschakeling van een arbeidsjurist voor zijn rekening.

Tot slot

Raakt u in een arbeidsgeschil verwikkeld, dan is het zaak dat u in een vroeg stadium een arbeidsjurist inschakelt.
Het verzeild raken in een formele ontslagprocedure – met alle stress en kosten die daarmee gepaard gaan – kan dan voor u achterwege blijven.
contact groen

 

Lees ook:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *