Klachtenregeling

Het Juridisch Platform heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Belangrijk daarbij is dat de medewerkers van het Juridisch Platform er verantwoordelijk voor zijn dat het contact met u naar tevredenheid verloopt. Al zijn dat er bij het Juridisch Platform slechts enkelen per jaar, fouten worden nu eenmaal gemaakt. Daarom heeft het Juridisch Platform een klachtenregeling. U kunt van die regeling gebruik maken als u een klacht heeft over ons.

Waarover kunt u een klacht indienen?

De klachtenregeling is bedoeld voor klachten over de dienstverlening van het Juridisch Platform. U kunt bij onjuiste behandeling denken aan:

– een onjuiste behandeling van uw zaak;
– het niet verstrekken van de informatie waar u om hebt verzocht;
– het niet nakomen van gedane toezeggingen;
– een geschil over de betaling;
– een probleem in de communicatie.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt een klacht schriftelijk of per email indienen. In de brief moet het volgende duidelijk aangegeven worden:

– een omschrijving van de klacht;
– de naam van de persoon op wie de klacht betrekking heeft;
– datum van gedraging waar de klacht over gaat;
– motivatie van uw bezwaar tegen het gebeurde;
– uw naam en adres;
– uw handtekening;
– datum van ondertekening.

Indien u de klacht per post verstuurt, kan dat naar het onderstaande postbusadres:

Juridisch Platform
T.a.v de klachtenfunctionaris
Postbus 93002
1091 BA Amsterdam

of per e-mail aan: klachten@juridischplatform.com met als onderwerp: indiening klacht

Afhandeling van de klacht

De schriftelijke klacht wordt behandeld door de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bevestigt zo spoedig mogelijk schriftelijk de ontvangst van uw klacht. De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht intern en zal u de bevindingen van het onderzoek mondeling en schriftelijk mededelen. Indien de klacht gegrond is, zal waar nodig en gedeeltelijke restitutie van de nota plaatsvinden.

Registratie van de klacht

Alle klachten worden geregistreerd, waarbij uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Het Juridisch Platform zal periodiek de binnengekomen klachten evalueren om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.