Wederzijds goedvinden
Mevrouw A. uit Rotterdam is ambtenaar en heeft samen met het overheidsorgaan besloten de samenwerking in haar huidige functie niet voort te zetten. De werkgever biedt haar een outplacementtraject aan.Mevrouw A. ziet een outplacementtraject niet zitten vanwege eerdere slechte ervaringen met zo´n traject. Na tussenkomst van het Juridisch Platform komt mevrouw A. met het bestuursorgaan overeen dat zij zeven maanden wordt vrijgesteld van werkzaamheden met behoud van salaris en na het ontslag een ontslagvergoeding krijgt van vier maandsalarissen. Dit wordt vastgelegd in een beëindigingovereenkomst.

Functioneren
De heer V. is ambtenaar en werkt bij de gemeentelijke afvalverwerkingdienst. Hij zou volgens zijn baas zijn werk niet naar behoren uitvoeren.Het overheidsorgaan maakt aan de heer V. een voornemen tot ongeschiktheidsontslag kenbaar. Het Juridisch Platform bekijkt het dossier van de werknemer. Verslagen van functioneringsgesprekken ontbreken en een personeelsbeoordeling is evenmin aanwezig. Er blijkt nergens uit dat de werkgever de heer V. heeft aangesproken op zijn functioneren. In de reactie op het voornemen wordt dit onderbouwd naar voren gebracht. Na onderhandelingen wordt de heer V. ontslag verleend wegens verstoorde arbeidsverhoudingen, krijgt hij een ontslagvergoeding van 8 maandsalarissen mee en behoudt hij zijn recht op WW en bovenwettelijk WW.

Ontslag wegens reorganisatie
Mevrouw K. werkt 5 jaar bij de gemeente van haar woonplaats. Wegens een reorganisatie wordt ze overtollig. Na het verstrijken van de bemiddelingstermijn van één jaar krijgt zij een voornemen tot ontslag zonder vergoeding.Mevrouw K. is het niet eens met het voorgenomen ontslag. Zij vraagt het Juridisch Platform te bemiddelen. Het Juridisch Platform stelt vast dat de gemeente te weinig heeft gedaan om voor mevrouw K. ander werk te vinden. Na tussenkomst van het Juridisch Platform ontvangt ze 6 maandsalarissen als ontslagvergoeding.

Strafontslag
De heer Van S. uit Amsterdam is ambtenaar en werkt op de afdeling Post en Archief. Hij krijgt van zijn werkgever te horen dat hij wordt ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim.Het bestuursorgaan geeft als ontslagreden dat de heer Van S. tegen de bedrijfsregels in heeft gerookt in de archiefruimte. De heer Van S. ontkent gerookt te hebben in het archief. Bovendien zou een eenmalig incident van dit type geen voldoende grond zijn voor strafontslag. Het Juridisch Platform bemiddelt tussen werkgever en werknemer. Het resultaat is dat de heer Van S. weer op zijn werk kan terugkeren.

Ontslag wegens ziekte
De heer P. heeft als gevolg van een ongeval op het werk gedurende een jaar wegens ziekte niet bij zijn werkgever, de provincie, kunnen werken. De provincie heeft ondanks herhaald verzoek nog niet aangegeven of zij het ongeval als dienstongeval erkent. Ook is gedurende dit jaar geen enkele moeite ondernomen om de werknemer te re-integreren naar eigen of ander werk. Het Juridisch Platform neemt contact op met de werkgever om deze situatie te bespreken. Na tussenkomst van het Juridisch Platform erkent de provincie het ongeval als dienstongeval. Ook gaat de werkgever nu wel serieus met de klachten van de heer P. om. Zij start alsnog het re-integratietraject.