Transitievergoeding

Transitievergoeding en kleine werkgevers: een geval apart

Op elke regel is wel een uitzondering, dat geldt ook zeker in het arbeidsrecht. Zo wordt een kleine werkgever onder bepaalde omstandigheden beschermd tegen de verplichting tot betaling van de (volledige) transitievergoeding. Hoe zit dat precies?

Die kleine lettertjes doen het ‘m vaak. Denk je dat je bij je ontslag recht hebt op transitievergoeding, loop je het uiteindelijk toch mis. Vermoedelijk komt dat door uitzonderingsgevallen die aan de regels zijn verbonden. De uitzonderingen wat betreft transitievergoeding zijn grofweg in twee situaties te verdelen, te weten:

1. De situatie waarin de ontslagen werknemer 50 jaar of ouder is

2. De situatie waarin de werknemer wordt ontslagen wegens de slechte financiële situatie van de werkgever

De werknemer van 50 jaar of ouder

Regel: Werkgevers zijn verplicht om de ontslagen werknemer – die op dat moment 50 jaar of ouder is en waarbij de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd – een hogere transitievergoeding te betalen: in plaats van 1/6 maandloon over de eerste 120 maanden dienstverband en ¼ maandloon over de maanden daarna tot de ontslagdatum, moet de werkgever ½ maandloon betalen, per periode van 6 maanden vanaf de leeftijd van 50 jaar.

Uitzondering: Bovenstaande regel is niet van toepassing op een werkgever die in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt (of niet wordt voortgezet), gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had. Dit gemiddelde wordt berekend door het aantal werknemers op 1 juli en het aantal werknemers per 31 december, bij elkaar op te tellen, en door twee te delen. De normale transitievergoeding geldt dan.

contact groen

Slechte financiële situatie van de werkgever, oftewel: bedrijfseconomische reden

Bij een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers in dienst) en bij een slechte financiële situatie is de opbouw van de transitievergoeding lager. De transitievergoeding wordt dan niet berekend over de eerste 120 maanden van de arbeidsovereenkomst, maar slechts vanaf 1 mei 2013. Alleen het aantal maanden vanaf deze datum tot de datum van ontslag telt dus mee voor de berekening van de transitievergoeding.

3 voorwaarden voor een ‘slechte financiële situatie’:

  • Het nettoresultaat van de onderneming moet de laatste drie boekjaren negatief zijn
  • De waarde van het eigen vermogen van de onderneming van moet aan het einde van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt (of niet wordt voortgezet), negatief zijn
  • De vlottende activa dienen aan het einde van het boekjaar voorafgaande aan het boekjaar waarin het ontslag plaatsvindt, kleiner te zijn dan de schulden met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kan een kleine werkgever een beroep doen op de uitzondering, waardoor de transitievergoeding op een aanmerkelijk lager bedrag uitkomt.

Voor zolang het duurt

De uitzonderingen voor de kleine werkgever, zoals hierboven beschreven, vervallen met ingang van 1 januari 2020. De kleine werkgever kan dus maar tijdelijk van de voordelen die de wet stelt genieten. Wellicht worden tegen die tijd nieuwe uitzonderingen voor de kleine werkgever geïntroduceerd. Wij van Juridisch Platform houden de vinger aan de pols.

Uitzondering op de uitzonderingen

Ook op de uitzonderingen zijn weer uitzonderingen, om het nog overzichtelijker te maken. Wanneer een kleine werkgever onderdeel uitmaakt van een groep van ondernemingen, dan gelden bovengenoemde uitzonderingen niet. Vereiste is dan wel dat de werkgevers die onderdeel uitmaken van de groep in de tweede helft van het kalenderhaar voorafgaand  aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt (of niet wordt voortgezet) samen gemiddeld 25 of meer werknemers in dienst hadden.

Is dit het geval dan heeft de de werknemer van 50 jaar of ouder wél recht op een hogere transitievergoeding. En in het geval van een slechte financiële situatie van de werkgever heeft de werknemer wél recht op een transitievergoeding die berekend is op het volledige aantal maanden dienstverband.

Wat kun je zelf doen (en wat wij)?

Wanneer je als werknemer ontslag krijgt aangezegd, of je wordt ontslagen, en je bent werkzaam bij een kleine werkgever, dan is het verstandig om na te gaan hoeveel werknemers er precies in dienst zijn in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het  kalenderjaar waarin het ontslag is gegeven. Blijken dat er 25 of meer te zijn, dan gelden de uitzonderingen niet.

Ook is het verstandig bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel op te vragen. Zodoende kun je checken of de werkgever aan de bovenbeschreven financiële voorwaarden voldoet.

In alle gevallen kan een arbeidsjurist van het Juridisch Platform hierbij behulpzaam zijn en je van deskundig juridisch advies en begeleiding voorzien.

contact groen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *