De Aanzegplicht
De aanzegplicht houdt in dat de werknemer minimaal één maand voor de einddatum schriftelijk moet informeren over de bereidheid om de arbeidsovereenkomst wel of niet te verlengen. Indien de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet dient in de aanzegging te worden aangegeven welke (nieuwe) arbeidsvoorwaarden op de verlengde arbeidsovereenkomst van toepassing zullen zijn.

Hoe aanzeggen?
Volgens de wet dient de aanzegplicht schriftelijk te geschieden. Uit de toelichting op de wettelijke bepaling blijkt dat de aanzegging ook per e-mail kan geschieden.
Hier kleven wel wat risico’s aan vast indien de e-mail niet aankomt.

Sanctie bij niet correct aanzeggen
Indien niet op tijd wordt aangezegd kan werknemer binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een vergoeding claimen van één maandloon.Indien u de aanzegplicht wel nakomt, maar te laat. Kan de werknemer een vergoeding naar rato claimen. U u niet op tijd aanzegt zal dit niet direct leiden tot een stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst.

Krijg vrijblijvend advies.
Twijfelt of werkgever de aanzegplicht correct heeft toegepast is het een goede beslissing te overleggen met één van onze ontslagjuristen. Wilt u van gedachten wisselen belt u ons vrijblijvend op 020- 468 9114. U kunt ons ook e-mailen via het contactformulier.

Met hartelijke groet,

Juridisch Platform