De omschrijvingen bij de verschillende ontslagredenen gelden voor zowel openbaar als bijzonder onderwijs.

Reorganisatie

De school gaat het bedrijf anders inrichten, oftewel reorganiseren. Dat kan betekenen dat uw functie komt te vervallen. Het ontslagbesluit is dan niet te herleiden tot het persoonlijk functioneren van de onderwijswerknemer.


Ontslag bij arbeidsconflict

Een ontslagbesluit heeft vaak ‘gewichtige redenen’. Dan is er een onhoudbare situatie binnen het dienstverband, door een verstoorde arbeidsverhouding. Het is dan niet mogelijk om de arbeidsovereenkomst of aanstelling te behouden, want het is onwerkbaar geworden.

 

Ontslag op staande voet

Opzegging kan ook wegens een dringende reden, met onmiddellijke ingang. Dit noemen we een ‘ontslag op staande voet’. Bepaalde gedragingen van de onderwijswerknemer, hebben dan volgens het schoolbestuur een dusdanig zwaarwichtig of ernstig karakter, dat van het schoolbestuur niet langer kan worden gevergd het dienstverband voort te zetten.

Bij het openbaar onderwijs heet dit ‘strafontslag’ wegens ernstig plichtsverzuim.

 

Ontslag slecht functioneren

Onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de functie, zonder dat er sprake is van ziekte of arbeidsongeschiktheid, kan ook een ontslagreden zijn. Het schoolbestuur vindt dat de onderwijswerknemer niet meer voldoet aan de gesteld functie-eisen en dus niet meer goed functioneert. De vraag is of het schoolbestuur de kritiek op het functioneren op deugdelijke wijze met de onderwijswerknemer heeft besproken, ondersteuning heeft aangebonden en een verbeterkans heeft aangeboden.

 

Ontslag tijdens ziekte

Langdurig ziekteverzuim kan na zekere tijd ook leiden tot een ontslagbesluit van het schoolbestuur. Dit ontslagbesluit houdt geen verband met het persoonlijk functioneren van de onderwijswerknemer. Als het schoolbestuur voldoet aan bepaalde vereisten, dan blijft het ontslagbesluit in stand. Om de gevolgen van het ontslag te verzachten, behoort het schoolbestuur bepaalde voorzieningen aan u aan te bieden.

Het Juridisch Platform kan voor u in overleg gaan met het schoolbestuur om de nadelige consequenties van het ontslag te bespreken, compensatie namens de onderwijswerknemer te eisen, en daarover te onderhandelen.