Uw werkgever kan de arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de kantonrechter. Dat gebeurt via een ontbindingsprocedure welke wordt ingeleid met een verzoekschrift. Vanaf 1 juli 2015 dient hij voor de volgende limitatieve ontslaggronden verplicht de route via de kantonrechter te nemen:

  • ontslag wegens disfunctioneren
  • ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie
  • ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten
  • ontslag wegens werkweigering bij een gewetensbezwaar
  • ontslag bij frequent ziekteverzuim

Het is verstandig om u in geval van ontslag via de kantonrechter te laten bijstaan door een juridisch adviseur. Om meerdere redenen. Van de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding, of het behoud van uw recht op een uitkering tot het verkrijgen van een getuigschrift voor toekomstige werkgevers.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Verweerschrift

Uw werkgever dient een schriftelijk verzoek tot ontbinding in bij de kantonrechter. De kantonrechter stuurt dit verzoek naar u door en vraagt u om een verweerschrift op te stellen. In dit verweerschrift laat u de kantonrechter weten om welke redenen u niet akkoord gaat met het verzoek tot ontbinding. U brengt in het verweerschrift ook eventuele eisen met betrekking tot een ontslagvergoeding naar voren.

Mondelinge behandeling

Tijdens de mondelinge behandeling lichten u en uw werkgever het eigen standpunt toe. De kantonrechter stuurt erop aan dat beide partijen tot overeenstemming komen. Als u en uw werkgever het niet eens worden, volgt binnen twee weken een uitspraak van de kantonrechter.

Ontslag via kantonrechter

Als de kantonrechter het ontslagverzoek afwijst, wordt uw arbeidscontract niet ontbonden. Als de rechter wel besluit het contract te ontbinden, stelt hij een datum vast waarop uw contract eindigt. Hij hoeft zich daarbij niet altijd te laten leiden door de geldende opzegtermijn.

Uitspraak ontslagvergoeding via kantonrechter

De kantonrechter spreekt zich verder uit over een eventuele ontslagvergoeding en de hoogte daarvan. Hij zal over het algemeen de transitievergoeding toewijzen, maar daarnaast kunt u ook nog aanspraak maken op een billijke vergoeding indien de werkgever zich niet heeft gedragen als een goed en zorgvuldig werkgever. Het is vanaf 1 juli 2015 daarbij ook mogelijk om tegen een beslissing van de kantonrechter in Hoger Beroep te gaan.

Juridische hulp bij ontslag

Het is  goed te weten hoe sterk uw rechtspositie is. Het tijdig inschakelen van een arbeidsjurist bij ontslag via de kantonrechter is dan ook aan te raden. Stel uw vraag in een eerste oriënterend (vrijblijvend) gesprek telefonisch via 020 – 468 9114, werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00, of gebruik het contactformulier.

met hartelijke groet,

Juridisch Platform